Prisijungti ar Registruotis, kad pateiktumėte straipsnį.

Pateikimo kontrolinis sąrašas

Pateikdami naujus straipsnius autoriai privalo patikrinti pateikimų suderinamumą su šiais elementais. Priešingu atveju pateikimai, kurie neatitinka šių nurodymų, bus grąžinti autoriams.
 • Pateikimas ankščiau nebuvo išleistas ir nėra svarstomas kitame žurnale (arba pateikite paaiškinimą Komentaruose redaktoriui).
 • Pateikimo failas yra OpenOffice, Microsoft Word, RTF, arba WordPerfect dokumento failo formate.
 • Tekstas tenkina rašybos ir formatavimo reikalavimus (Tekstas atitinka kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio lentelės ir paveikslėliai pateikti ties aprašomu tekstu, o ne straipsnio pabaigoje. Straipsnio apimtis 5–10 psl.).
 • Tekstas atitinka stiliaus ir bibliografinius reikalavimus.
 • Pateikiamame straipsnio tekste nėra paliktų užuominų apie jo autorystę (autorių vardai pateikti tik ties santraukomis ir straipnio pavadinimu, nėra kitų užuominų, leidžiančių identifkuoti bent vieną autorių).
 • Autoriai sutinka, kad norint užtikrinti anoniminį recenzavimo procesą, recenzentams siunčiamas straipsnio tekstas bus koreguojamas žurnalo redaktorių, jame anonimizuojant autorių duomenis, panaikinant kitą kontekstinę informaciją, galinčią atskleisti autorių tapatybes.

Nurodymai autoriui

Žurnale publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.

Moksliniai straipsniai skelbiami lietuvių ir anglų kalbomis. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus. Tekstas renkamas viena skiltimi A4 formato lape 1,5 eilutės intervalu. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsnio apimtis 3–10 psl. Santraukos apimtis 0,5–1 psl. Santraukoje pateikiama svarbiausia informacija, atspindinti visas straipsnio dalis. Santrauka pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Užsienio autoriai santrauką pateikia tik anglų kalba.

 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS / TITLE OF THE PAPER

Times New Roman, 12 pt, Bold

Pirmas Autorius1, Antras Autorius1, Trečias Autorius2 / First Author1, Second Author1, Third Author2

Times New Roman, 11 pt, Bold

Pirmojo ir antrojo autoriaus darbovietė1

Trečiojo autoriaus darbovietė2

Times New Roman, 11 pt, Normal, Italic

 

Įvadas / Introduction

Times New Roman, 11 pt, Bold

D...................................................    ......................................................................................

Tikslas / The aim(s) of the article............. ......................................................................................

Uždaviniai / Research objectives........... ......................................................................................

Times New Roman, 11 pt, Bold, Italic // Times New Roman, 11 pt, Normal

 

Tyrimo metodai / Research methods

Times New Roman, 11 pt, Bold

D.............................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Times New Roman, 11 pt, Normal

 

Tyrimo rezultatai / Research results

Times New Roman, 11 pt, Bold

D..... analizuojamas J. Petraičio (2004) .....................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

Times New Roman, 11 pt, Normal

 

Straipsnio ..................................................... tekstas renkamas Times New Roman, 11 pt, Normal šriftu.

 

Paveikslėliai centruojami (1 pav.) ir į tekstą įkeliami taip, kad leidykla galėtų keisti šriftą (jei reikia), ištaisyti rašybos ir pan. klaidas.

Paveikslėliai, diagramos pateikiami nespalvoti, be rėmelių, kokybiški. Neleidžiama naudoti pereinamųjų tonų, šešėlių ir kitų estetinių elementų. Paveikslėliuose tekstas renkamas Times New Roman, 10 pt, Normal šriftu.

Paveikslėliai numeruojami atskira tvarka, pavadinimai rašomi paveikslėlio apačioje, centruojami. Trimatės diagramos pateikiamos tik tais atvejais, kai būtina.

 

Kelias

 

Greitis                 Laikas

 

1 pav. Paveikslėlio pavadinimas

Times New Roman, 11 pt, Normal

 

Lentelės numeruojamos atskira tvarka. Lentelių pavadinimai pateikiami virš lentelės, lygiuojami pagal kairįjį kraštą. Lentelės numeris renkamas Times New Roman, 11 pt, Normal šriftu. Lentelės pavadinimas renkamas Times New Roman, 11 pt, Bold, Italic šriftu. Lentelė centruojama. Įrašai lentelėje renkami Times New Roman, 10 pt šriftu.

 

1 lentelė. Lentelės pavadinimas

 

I skiltis

II skiltis

n skiltis

 

 

 

 

Išvados / Conclusions

Times New Roman, 11 pt, Bold

1 ...............................................................................................

2 ....................................................................................

Times New Roman, 11 pt, Normal

 

Literatūra / References

Times New Roman, 11 pt, Bold

 1. Antanaitis J., 1995, Visatos istorija. Vilnius: Mokslas.
 2. Brigham E. F., Gapenski L. C, 1985, Intermediate Financial Management. New York: Author.
 3. Ruddick S., 1996, Mutterlicher Denken. Munche

Times New Roman, 10 pt

 

Šaltiniai numeruojami pagal abėcėlę (socialiniai, humanitariniai mokslai) arba citavimo eilės tvarka (biomedicina, fiziniai mokslai, technologijos). Times New Roman, 10 pt

 

Straipsnyje pateikiamos dvi santraukos. Pirmoji santrauka pateikiama anglų kalba

 

Summary

Times New Roman, 11 pt, Bold

TITLE OF THE PAPER

Times New Roman, 12 pt, Bold

N. Autorius, N. Autorius

Times New Roman, 11 pt, Bold / Italic

 

Text of summary ……………………………..........

...................................................................................

Keywords:

Times New Roman, 10 pt, Bold / Times New Roman, 10 pt, Normal

 

Santrauka

Times New Roman, 11 pt, Bold

STRAIPSNIO PAVADINIMAS

Times New Roman, 12 pt, Bold

N. Autorius, N. Autorius

Times New Roman, 11 pt, Bold / Italic

 

Santraukos tekstas ……………………………........

...................................................................................

Prasminiai žodžiai:...............................................

Times New Roman, 10 pt, Bold / Times New Roman, 10 pt, Normal

 

Bibliografija

Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai pateikiami šaltinių originalo kalba. Pirmiausia abėcėlės tvarka vardijami šaltiniai lietuvių, anglų, vokiečių, prancūzų kalbomis, po to – rusų. Socialinių ir humanitarinių mokslų straipsniuose cituojant nurodomas autorius ir skliaustuose – cituojamo literatūros šaltinio leidimo metai, pvz.: J. Petraitis (2013) arba (Petraitis, 2013). Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų sričių straipsniuose leidžiama nurodyti tik cituojamo literatūros šaltinio numerį sąraše, pvz.: [2]; [5, 6]; [2–5]. Literatūros sąraše neturi būti tekste necituojamų šaltinių ir atvirkščiai – visi cituojami šaltiniai turi būti nurodyti literatūros sąraše.

Bibliografiniai šaltinių aprašai sudaromi laikantis šių nurodymų:

 • Knygų – autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, knygos pavadinimas, leidimo vieta (miestas), leidykla, pvz.: Petraitis J., 1995, Visatos istorija. Vilnius: Mokslas.
 • Žurnalų straipsnių – autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, straipsnio antraštė, žurnalo pavadinimas, tomas, numeris, pirmas ir paskutinis straipsnio puslapis, pvz.: Petraitis J., 1996, Supply and Demand. Logistics. Vol. 23. No. 3. P. 56–65.
 • Petraitis J., 2003, Logistikos vieta marketinge. Socialiniai mokslai: Vadyba. Nr. 2. P. 47–55.
 • Konferencijų medžiagos, straipsnių rinkinių – autoriaus pavardė ir vardo inicialai, leidimo metai, straipsnio pavadinimas, straipsnio puslapiai, leidimo vieta ir leidykla, pvz.: Petraitis J., 1991, Bendrieji teksto teorijos klausimai. Tekstų analizė: tarptautinės konferencijos medžiaga. P. 12–15. Šiauliai: Titnagas.
 • Straipsnių dienraštyje – autoriaus pavardė ir vardo raidė, leidimo metai, mėnuo, diena, straipsnio pavadinimas, dienraščio pavadinimas, puslapis, pvz.: Petraitis A., 2003, gruodžio 5 d., Empirinis intelektas. Dialogas. P. 5.
 • Patentų – patento numeris, valstybė, metai, pvz.: Patentas 730653, Lietuva. 2003.
 • Disertacijų – autoriaus pavardė ir vardo inicialas, metai, pavadinimas, mokslo darbo pavadinimas, atlikimo vieta, pvz.: Petraitis J., 1997, Emocinių ir socialinių asmenybės bruožų analizė. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas.
 • Interneto adresų – nurodoma cituojamo šaltinio antraštė ir išsamus adresas, kad būtų galima surasti cituojamą tekstą.

 

Informacija apie autorius

Pateikiama straipsnio rankraščio pabaigoje, nurodant kiekvieno autoriaus:

 • atstovaujamą mokslo sritį ir kryptį,
 • mokslinių interesų sritį,
 • mokslo vardą,
 • atstovaujamą instituciją,
 • kontaktinius duomenis (telefoną, el. pašto adresus).

 

Recenzavimas, autorių informavimas

Straipsniai recenzuojami. Recenzentus skiria redaktorių kolegija. Po recenzavimo, atsižvelgiant į pastabas, straipsniai gali būti grąžinami autoriams taisyti. Autoriai, pagal recenzentų pastabas pataisę ir papildę straipsnį, perduoda jį el. paštu redakcijai.

Netvarkingi, neatitinkantys straipsniui keliamų reikalavimų rankraščiai grąžinami autoriams be vertinimo.

Galutinį sprendimą dėl straipsnio publikavimo priima redaktorių kolegija kasmet iki gegužės 15 d. ir iki spalio 15 d.

Privatumo politika

Šiame žurnale pateikti asmens duomenys ir el. pašto adresai bus naudojami tik žurnalo tikslams ir nebus prieinami kitiems ar perduoti trečiosioms šalims.