Ekonominių ciklų ypatumai ir analizė Lietuvoje

  • Aida Barkauskaitė
  • Vaida Eglinskaitė
Prasminiai žodžiai BVP augimas, cikliškumas, ekonominiai ciklai

Santrauka

Nuolatiniai svyravimai ir įvairūs ekonomikos pokyčiai lemia ekonominio augimo nepastovumą ir ekonominių ciklų susidarymą šalyse. Ekonominius ciklus ir jų ypatumus savo darbuose nagrinėjo daugybė mokslininkų: D. Štreimikienė ir J. Ramanauskienė (2012), R. Berthoud ir L. C. Sosa (2011), B. Rosier (2003), S. F. Fanning (2007), M. Bormotov (2009), J. Mackevičius (2012) ir daugelis kitų, tačiau mokslinės literatūros, kurioje būtų nagrinėjami ekonominių ciklų ypatumai ir dabartinis Lietuvos ekonominis ciklas, yra reta. Straipsnio tikslas – išnagrinėti ekonominių ciklų ypatumus ir nustatyti visos Lietuvos ir statybų sektoriaus ekonominių ciklų kitimo priežastis 1999–2013 m. laikotarpiu.
Tyrimas atskleidė, jog ekonominio ciklo sąvoka apima bendrą visų pagrindinių ekonomikos rodiklių dinamiką; ciklas gali būti apibrėžiamas kaip periodiški verslo aktyvumo lygio svyravimai. Ekonominis ciklas gali būt suskirstytas į keturias fazes: pakilimo, nuosmukio, krizės ir pagyvėjimo. Šie etapai yra susiję su gamybos svyravimais, nedarbo lygiu, kapitalo ir darbo jėgos išteklių naudojimo lygiu, bendrųjų sąnaudų svyravimu ir kitais aspektais. Ekonominiai ciklai gali būti klasifikuojami atsižvelgiant į terminą, sunkumo mastą – recesijos fazės trukmę, sugebėjimą juos valdyti ir reguliuoti ir kt. Siekiant iš anksto prognozuoti ekonominio ciklo pokyčius, naudojamos rodiklių sekos, stebimi įvairių šalies sektorių rodiklių pokyčiai, kuriuos vertinant daromos prielaidos apie laukiamus ekonomikos svyravimus. Ekonominio ciklo Lietuvoje analizė parodė, kad nuo 1999 m. iki 2007 m. Lietuvos ekonomika buvo augimo fazės. Nuo 2007 m. iki 2010 m. BVP augimas, vidaus vartojimas mažėjo, didėjo nedarbas, šalis išgyveno sunkų laikotarpį. Nuo 2010 m. iki 2013 m. nustatytas Lietuvos ekonomikos augimo laikotarpis, kas rodo ir tikėtiną tolesnį ekonomikos augimą Lietuvoje. Stebint statybų sektoriaus ekonominį ciklą 1999–2013 m., nustatyta, kad per analizuojamą laikotarpį žemiausią lygį ir didžiausius sunkumus sektorius patyrė 2009 metais. Didėjantis pasitikėjimo statybų sektoriumi lygis rodo tikėtiną statybos sektoriaus ir visos ekonomikos augimą. Ekonominių ciklų pokyčių numatymas padeda geriau pasirengti ir sumažinti neigiamų pasekmių lygį, todėl ekonominių ciklų analizė turėtų būti atliekama nuolatos.
Paskelbtas
2015-12-31
Kaip cituoti
Barkauskaitė, A., & Eglinskaitė, V. (2015). Ekonominių ciklų ypatumai ir analizė Lietuvoje. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(44), 14-21. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i44.143
Skiltis
Socialiniai mokslai