Darbuotojų lojalumą lemiantys veiksniai verslo organizacijose: teorinės įžvalgos

  • Neringa Vilkaitė-Vaitonė Vilniaus Gedimino technikos universitetas
  • Simas Sologubas
Prasminiai žodžiai darbuotojų lojalumas, darbuotojų ugdymas, įgalinimas, vadovavimas, pasitenkinimas, įsipareigojimas

Santrauka

Šiuolaikinėje organizacijoje darbuotojai yra laikomi svarbiausiu organizacijos ištekliumi, lemiančiu veiklos rezultatus. Stipresniu darbuotojų lojalumu pasižyminčių organizacijų teikiamų paslaugų kokybė yra aukštesnė, joms reikia mažiau išteklių ir pastangų investicijų pritraukimui, naujų darbuotojų paieškai, atrankai, apmokymui. Tokiose organizacijose pasiekiami aukštesni produktyvumo, pelningumo rezultatai. Tad ne be reikalo darbuotojų lojalumas yra traktuojamas kaip svarbiausias verslo organizacijos konkurencinio pranašumo ir diferenciacijos šaltinis. Siekiant pasinaudoti šio šaltinio teikiama nauda, svarbu žinoti, kokie veiksniai formuoja ir lemia darbuotojų lojalumą, todėl straipsnio autoriai iškėlė tikslą – parengti darbuotojų lojalumą lemiančių veiksnių rinkinį.
Atlikta Lietuvos bei užsienio mokslininkų darbų darbuotojų lojalumo tema analizė sudarė prielaidas darbuotojų lojalumą apibrėžti kaip ilgalaikių savanoriškų abiem pusėms naudingų ir pasitikėjimu grįstų ryšių tarp verslo organizacijos ir jos darbuotojų kūrimą ir palaikymą, pasireiškiantį darbuotojo prieraišumu verslo organizacijai bei palankia elgsena jos atžvilgiu. Darbuotojų lojalumą lemiančių veiksnių analizė parodė, kad darbuotojų lojalumas – tai individualaus bei organizacinio lygmens veiksnių rezultatas. Individualiame lygmenyje lojalumo raišką lemia darbuotojo lytis, amžius, išsilavinimas, darbo stažas, šeiminė padėtis. Organizaciniame lygmenyje nekyla abejonių dėl darbuotojų ugdymo, darbuotojų įgalinimo, komandinio darbo, vadovavimo, darbo apmokėjimo, darbo sąlygų, vadovybės įsipareigojimų kokybės kultūrai ir darbuotojų įvertinimo įtakos darbuotojų pasitenkinimui, kuris savo ruožtu veikia darbuotojų lojalumą. Tinkamai įgyvendinus šiuos veiksnius organizacijoje, galima tikėtis didėjančių pajamų, pelno, mažėjančios darbuotojų kaitos, gerėjančios kokybės, inovacijų plėtros, gerėjančios organizacijos reputacijos, didėjančio darbuotojų patikimumo.

Paskelbtas
2019-07-12
Kaip cituoti
Vilkaitė-Vaitonė, N., & Sologubas, S. (2019). Darbuotojų lojalumą lemiantys veiksniai verslo organizacijose: teorinės įžvalgos. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 49(1), 27-34. https://doi.org/10.21277/jmd.v49i1.207
Skiltis
Socialiniai mokslai