Gama radiacinio fono tyrimai Šiauliuose

  • Edvinas Vaičys Šiaulių universitetas
  • Robertas Klimas Šiaulių universitetas
  • Vaclovas Tričys Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai gama spinduliai, radiacinis fonas, spinduliuotės matavimas, radonas, apšvitos dozė

Santrauka

Straipsnyje įvardyti jonizuojančiosios gama spinduliuotės šaltiniai, jų rūšys, galimas poveikis žmonėms bei aplinkai. Aptarta gamtinės kilmės išorinė ir vidinė žmogaus apšvita. Pateikiamos svarbiausios sąvokos ir radiaciniuose matavimuose vartojami terminai. Nagrinėjami gama radiacinio fono tyrimų Šiaulių mieste rezultatai. Išmatuotos gama radiacinio fono reikšmės miesto teritorijoje, įvairios paskirties pastatuose bei statybinėse medžiagose ir gama radiacinio fono kitimai gyvenamųjų namų skirtinguose aukštuose. Įvertintos gama radiacinio fono reikšmės Šiaulių miesto vandens telkiniuose ir geriamajame vandenyje. Tyrimo metu nustatyta, kad gama spinduliuotės fonas Šiaulių miesto mikrorajonuose kito nuo 0,07 μSv/h iki 0,13 μSv/h. Gama radiacinio fono vertės, galimas daiktas, nuo grunto sudėties ir matavimų vietose ankstesniais metais vykdytos veiklos. Matavimo duomenys susisteminti ir pateikti diagramose. Konstatuota, kad gama spinduliuotės fono reikšmės tirtuose gyvenamuosiuose namuose, medžiagose ir geriamajame vandenyje neviršijo higienos normose nustatytų leistinų apšvitos dozių. Darbe pateiktos išvados apie gama radiacinio fono tyrimų rezultatus.

Paskelbtas
2018-12-20
Kaip cituoti
Vaičys, E., Klimas, R., & Tričys, V. (2018). Gama radiacinio fono tyrimai Šiauliuose. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 48(2), 65-71. https://doi.org/10.21277/jmd.v48i2.232
Skiltis
Technologijos mokslai