Virtualios mokymo(si) aplinkos įtaka pradinių klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimams

  • Gražina Taujanskienė Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas
  • Irina Klizienė Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas
  • Asta Skripkienė Kauno technologijos universitetas, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų institutas, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla
Prasminiai žodžiai virtuali mokymo(si) aplinka, EDUKA klasė, matematika, mokymosi pasiekimai, pradinis ugdymas

Santrauka

Atsižvelgiant į pasaulyje vykstančius globalius pokyčius visose gyvenimo srityse atkreipiamas dėmesys, kad nūdienos mokinys turi išmokti mąstyti, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, susirasti reikiamą informaciją, ją atsirinkti ir pritaikyti. Atsirandant galimybei mokytis lanksčiau, naudojantis mobiliosiomis ir kompiuterinėmis technologijomis, virtualiomis mokymo(si) aplinkomis, būtina taikyti mokiniams patrauklias, pažangias mokymosi priemones, kurios padėtų plėtoti jų žinias, motyvuotų juos nuolat augti ir tobulėti, leistų ugdyti savivaldžio mokymosi visą gyvenimą principus.Siekiant ištirti virtualios mokymosi aplinkos „EDUKA klasė“ poveikį pradinių klasių mokinių matematikos pasiekimams, buvo vykdomas kvazieksperimentas. Tyrime dalyvavo 100 pirmos klasės mokinių. Mokiniai matematikos pamokose dirbo su „Taip!“ vadovėliu ir „EDUKA klasė“. Tyrimas vykdytas trimis etapais, kurių metu vyko pirmų klasių mokinių matematikos diagnostinis pažangos testavimas. Respondentai buvo testuojami tris kartus per visus einamuosius mokslo metus. Kvazieksperimentas, vertinant mokinių matematikos pažangą, vykdytas natūraliomis vaikams sąlygomis: tiriamieji tyrimo metu dirbo su savo klasės mokytoja, savo klasėje, kaip ir per kitas pamokas. Nustatyta, kad intensyviai integruojama virtuali mokymosi aplinka „EDUKA klasė“ į formalųjį ugdymą, matematikos dalyką, padarė reikšmingą poveikį mokinių matematiniams pasiekimams. Po kvazieksperimento statistiškai patikimai sumažėjo (p<0,05) skirtumas tarp pradinių ir galutinių rezultatų mokinių, turinčių patenkinamą pasiekimų lygmenį. Po tyrimo statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas (p<0,05) ir mokinių, turinčių aukštesnįjį pasiekimų lygmenį.

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Taujanskienė, G., Klizienė, I., & Skripkienė, A. (2020). Virtualios mokymo(si) aplinkos įtaka pradinių klasių mokinių matematikos mokymosi pasiekimams. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 54-59. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.281
Skiltis
Socialiniai mokslai