Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo

  • Kristina Kulikauskienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai socialiai įtrauki biblioteka, specialiųjų poreikių turintys vaikai ir jaunimas

Santrauka

Viena iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, dažnai susidurianti su socialinės atskirties problemomis, yra specialiųjų poreikių turintys vaikai ir jaunimas. Lietuvoje specialiųjų poreikių turintys vaikai sudaro apie 12,5 proc. nuo bendro vaikų ir jaunimo iki 18 metų skaičiaus (LR statistikos departamentas, 2020). Tai ženklią visuomenės dalį sudaranti bibliotekų socialinių dalininkų grupė, kuriai būtina užtikrinti galimybę gauti bibliotekų paslaugas, nes kuo ankstyvesnis dalyvavimas edukacinėse, socialinėse ir kultūrinėse veiklose gali paskatinti šių vaikų vystymąsi bei raidą. Dėl šios priežasties yra aktualu tirti specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo poreikių irbibliotekų paslaugų atitiktį bei įvertinti bibliotekų pasirengimą teikti paslaugas šiai tikslinei grupei. Siekiant tai padaryti šiame straipsnyje keliamas tikslas – išanalizuoti Šiaulių regiono bibliotekų socialinės įtraukties didinimo galimybes paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui srityje. Šiam tikslui pasiekti pasitelkta mokslinės literatūros analizė ir struktūruotas interviu elektroniniu paštu su 25 informantais, naudotas empiriniam tyrimui atlikti.Tyrimo duomenims analizuoti taikytas kategorizavimo metodas. Mokslinės literatūros analizė įgalino išskirti pagrindines bibliotekų veiklų, siejamų su paslaugomis specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui, sritis. Atliktas empirinis tyrimas suteikė galimybę įvertinti Šiaulių regiono bibliotekų teikiamų paslaugų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir jaunimo poreikių atitiktį bei ištirti bibliotekų socialinės įtraukties didinimo galimybes šioje srityje. Atlikus empirinį tyrimą paaiškėjo, kad Šiaulių regiono bibliotekų socialinė įtrauktis paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui srityje yra nepakankama tokiose srityse kaip bibliotekų valdymas, aplinkos, informacinių ir kultūrinių paslaugų pritaikymas, bendradarbiavimo plėtojimas ir informacijos apie bibliotekų paslaugas viešinimas. Bibliotekų valdymo srityje įžvelgiamas poreikis išsamesniems šios tikslinės grupės poreikių tyrimams, kurie padėtų kompleksiškai įvertinti ir vaikų, ir jų atstovų poreikius bibliotekų paslaugoms. Aplinkos ir paslaugų pritaikymo srityje Šiaulių regiono bibliotekų socialinė įtrauktis gali būti didinama tobulinant bibliotekų infrastruktūrą, technologinę įrangą, plečiant informacijos šaltinių ir kultūrinių paslaugų prieinamumo įvairovę. Bibliotekoms svarbu intensyvinti bendradarbiavimą su specialiųjų poreikių vaikams ir jaunimui atstovaujančiomis organizacijomis ir aktyviau vykdyti informacijos, orientuotos į šią tikslinę grupę, viešinimo veiklas.

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Kulikauskienė, K. (2020). Šiaulių regiono bibliotekų paslaugų specialiųjų poreikių turintiems vaikams ir jaunimui plėtojimas siekiant bibliotekų socialinės įtraukties didinimo. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 14-22. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.285
Skiltis
Socialiniai mokslai