Projektinė veikla neformaliajame muzikiniame ugdyme

  • Dovilė Miknaitytė Vilniaus kolegija
Prasminiai žodžiai neformalusis vaikų švietimas, projektinė veikla, muzikinis edukacinis projektas, saviraiška

Santrauka

Vaikų muzikinė veikla – viena iš svarbiausių priemonių, ugdant muzikinės kultūros pradmenis. Pedagoginiame procese negalima apsiriboti vien tik muzikinių žinių, įgūdžių ir klausos lavinimu. Muzikinė veikla bendrojo ugdymo mokykloje privalo būti laikoma specifine kultūrine vaikų išraiška, ugdančia jų muzikinę estetinę sąmonę. Neformalusis vaikų ugdymas yra viena sudedamųjų Lietuvos švietimo sistemos dalių. Neformaliojo muzikinio ugdymo paskirtis – ugdyti muzikinius gebėjimus, tenkinti vaikų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. Siekiant tokių tikslų, galima pasitelkti pačius įvairiausias priemones ir metodus – vienas iš jų projektinė veikla. Projektinė veikla pastaraisiais metais sulaukia ypač daug dėmesio, nes tai yra būdas panaudoti, pritaikyti žinias edukacinėje praktikoje. Pastebima, kad tyrimų apie neformaliojo muzikinio ugdymo galimybes naudojant projektinę veiklą yra per mažai.
Muzikinis edukacinis projektas – įžvelgtos muzikinės edukacinės idėjos ir konkrečių muzikinio ugdymo tobulinimo problemų sprendimas, siūlant naujus būdus ar muzikinės veiklos forma. 2018–2019 mokslo metais Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijoje buvo vykdomas muzikinis edukacinis projektas – miuziklas „Melagės sapnas“. Projekto dalyviai – 1–8 klasių mokiniai. Muzikinio edukacinio projekto tikslas – skatinti vaikų saviraišką muzika projektinėje muzikinėje veikloje. Muzikinio edukacinio projekto uždaviniai: skatinti vaikų saviraišką muzika projektinėje veikloje; padėti mokiniams įgyti muzikinių žinių; skatinti vaikus aktyviai dalyvauti repeticijose ir pasirodymuose; įtraukti vaikus į muzikinę veiklą; skatinti mokinių saviraišką ir kūrybiškumą scenoje.
Taigi neformalusis muzikinis ugdymas yra vienas tinkamiausių įrankių vaiko muzikalumui, individualumui, saviraiškai ir kūrybiškumui ugdyti, o projektų metodas padeda ugdyti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, atsakomybės jausmą.

Paskelbtas
2020-06-30
Kaip cituoti
Miknaitytė, D. (2020). Projektinė veikla neformaliajame muzikiniame ugdyme. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 50(1), 24-29. https://doi.org/10.21277/jmd.v50i1.288
Skiltis
Socialiniai mokslai