Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo lyderystės teorinės prielaidos

  • Dalia Dambrauskienė Šiaulių lopšelio-darželio "Bangelė" direktorė
Prasminiai žodžiai ikimokyklinis ugdymas, lyderystė, vadovo lyderystė

Santrauka

Straipsnyje apibrėžiama lyderystės samprata, atskleidžiamos mokslininkų darbuose, teisės aktuose egzistuojančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo lyderystės teorinės prielaidos.
Visuomenėje nuolat vykstantys pokyčiai sąlygoja socialinę ir ekonominę visuomenės kaitą, sparčią mokslo ir technologijų raidą. Apie būtinybę visuomenei keistis, apie lyderystę ir vadovavimo kompetencijų svarbą švietimo bendruomenėse ir institucijose kalbama Europos ir Lietuvos strateginiuose ir švietimo politikos dokumentuose. Pokyčius ikimokyklinio ugdymo sektoriuje, keičiant įstaigų vadovavimo būdą, įtraukiant bendruomenes į sprendimų priėmimą ir jų įgyvendinimą, atnaujinant ugdymo programas ir jas realizuojant, sąlygoja ir atnaujinta ikimokyklinį ugdymą apibrėžianti įstatymų bazė.
Lietuvos ir užsienio mokslininkai nagrinėja lyderystės temą, atlieka mokslinius tyrimus, orientuodamiesi į lyderystės raiškos analizę bendrojo lavinimo mokyklose. Analizuojant atliktų lyderystės švietimo sektoriuje mokslinių tyrimų duomenis, ir Lietuvoje, ir užsienyje pasigendama lyderystės klausimų išsamaus nagrinėjimo, mokslinių tyrimų apie lyderystę ikimokyklinio ugdymo sektoriuje: ikimokyklinio ugdymo vadovų darnią lyderystę, jų gebėjimus, lyderystės raišką asmeniniu, švietimo įstaigos ir išorės subjektų lygmeniu.

Autoriaus biografija

Dalia Dambrauskienė, Šiaulių lopšelio-darželio "Bangelė" direktorė
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto magistrė
Paskelbtas
2016-11-25
Kaip cituoti
Dambrauskienė, D. (2016). Ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovo lyderystės teorinės prielaidos. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(46), 12-16. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i46.37
Skiltis
Socialiniai mokslai