Studentų vardai Šiaulių universitete

  • Renata Lukošienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai onomastika, antroponimai, etimologija, semantinė motyvacija

Santrauka

Nors lietuvių asmenvardžiai yra gana intensyviai tyrinėjami jau daug metų, tačiau Šiaulių universiteto studentų vardai yra mažai nagrinėti. Šiame straipsnyje siekiama ištirti Šiaulių universiteto studentų vardus sociolingvistiniu aspektu, atlikti kalbinę ir statistinę vardų analizę, apžvelgti studentų vardų įvairovę, jų populiarumą, vardų kilmę ir semantinę motyvaciją. Ištirti 7 166 studentų, studijavusių Šiaulių universitete 2000–2015 metais, vardai, iš kurių 5 776 yra merginų vardai, 1 390 – vaikinų vardai. Per analizuojamą laikotarpį suskaičiuoti 735 skirtingi vardai, iš kurių 491 yra moterų vardas, 244 – vyrų vardai. Nustatyta, kad populiariausias moters vardas yra sulotynintas graikiškos kilmės vardas Kristina (180 studenčių), antras pagal dažnumą – lietuviškas vardas Lina (177 studentės), trečias – graikiškos kilmės Jurgita (154 studentės). Dominuojantis vaikinų vardas yra hebrajiškos kilmės vardas Tomas (72 studentai), antroje vietoje – lietuviškas vardas Mindaugas (54 studentai), trečioje – graikiškas vardas Andrius (41 studentas). Išanalizavus vardų etimologiją pastebėta, kad tarp labiausiai paplitusių moterų vardų daugiausia yra lietuviškos kilmės vardų, pavyzdžiui, Aušra, Daiva, Jūratė, Rasa, Vaida, o populiariausių vyrų vardų dalyje vyrauja kalendoriniai krikštavardžiai – hebrajų, graikų, lotynų, germanų ir keltų.
Tyrimo metu surinkti duomenys lyginami su Lietuvoje registruotais vaikų vardais (remtasi Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parengto Lietuvos Respublikos piliečių sąvado ir Gyventojų registro tarnybos duomenimis).
Išanalizavus studentų vardus paaiškėjo, kad kai kurie lietuviški vardai turi aiškią motyvuotą semantiką: vardai, reiškiantys charakterio, asmenybės požymius; vardai, susiję su tam tikrais gamtos reiškinių ir augalų pavadinimais. Daug nelietuviškos kilmės vardų atspindi teigiamas socialines ir kultūrines visuomenės ypatybes.
Atliktas tyrimas parodė, kad Šiaulių universiteto studentų vardai atspindi socialinę ir kultūrinę visuomenės atmosferą, išryškina visuomenėje dominuojančias vertybes. Tai parodė senųjų lietuviškų vardų ir kalendorinių krikštavardžių didelis populiarumas bei mažesnis apeliatyvinių ir neįprastų, vengtinų deminutyvinių vardų paplitimas.

Autoriaus biografija

Renata Lukošienė, Šiaulių universitetas
Užsienio kalbų studijų katedra
Paskelbtas
2016-11-25
Kaip cituoti
Lukošienė, R. (2016). Studentų vardai Šiaulių universitete. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(46), 64-70. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i46.38
Skiltis
Humanitariniai mokslai