Sveikatingumo industrijos specialistų pasitenkinimas darbu

  • Indrė Labanauskaitė Lietuvos sporto universitetas
  • Vilija Bitė Fominienė Lietuvos sporto universitetas
Prasminiai žodžiai pasitenkinimas, darbas, sveikatingumo industrija, darbuotojai

Santrauka

Straipsnyje pristatomos pasitenkinimo darbu sampratos ir nustatytas sveikatingumo industrijos įmonės specialistų pasitenkinimo darbu lygis, atskleidžiant jų svarbą organizacijai. Šio tyrimo objektu pasirinktas sveikatingumo industrijos specia-listų pasitenkinimo darbu lygis. Tyrimo problema – kokiu pasitenkinimo darbu lygiu pasižymi sveikatingumo industrijos specialistai? Tyrimo tikslas – nustatyti sveikatingumo industrijos darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros šaltinių analizė, anketinė apklausa, statistinė duomenų analizė. Uždaviniai: 1. Aptarti pasitenkinimo darbu svarbą darbuotojui ir organizacijai. 2. Ištirti darbuotojų pasitenkinimo darbu lygį. Išvados: 1. Pasitenkinimas darbu yra svarbus veiksnys, lemiantis teigiamą darbuotojo emocinę reakciją ir požiūrį į ryšio tarp darbuotojo ir organizacijos stiprumą. 2. Sveikatingumo industrijos specialistų pasitenkinimo darbu lygis yra aukštas, todėl galima teigti, kad dauguma darbuotojų yra patenkinti savo atliekamu darbu.

Autorių biografijos

Indrė Labanauskaitė, Lietuvos sporto universitetas
Sporto ir turizmo vadybos magistrė
Vilija Bitė Fominienė, Lietuvos sporto universitetas
Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentė
Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Labanauskaitė, I., & Fominienė, V. B. (2016). Sveikatingumo industrijos specialistų pasitenkinimas darbu. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 16-21. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.48
Skiltis
Socialiniai mokslai