Rajoninių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalo skatinimo ir motyvavimo priemonių tyrimas

  • Živilė Juodišiūtė Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos Socialinės reabilitacijos skyrius
  • Jurgita Vorevičienė Kauno technologijos universitetas
Prasminiai žodžiai medicinos personalas, motyvacija, skatinimas, sveikatos priežiūra, rajoninės sveikatos priežiūros įstaigos

Santrauka

Personalas – vienas iš svarbiausių ir jautriausių socialiniams bei ekonominiams pokyčiams, vykstantiems valstybėje ar organizacijoje, viešųjų institucijų išteklius, tad jį valdyti būtina pasitelkiant šiuolaikinius ir naujausius, į žmogų kaip į asmenį, o ne vien kaip į techninį darbų vykdytoją orientuotus metodus. Būtina atsižvelgti į tai, jog visų lygių darbuotojų pasitikėjimu ir bendradarbiavimu grįstas skatinimas derinti įstaigos ir jos darbuotojų tikslus lemia didesnę darbuotojų motyvaciją siekti kokybės ir efektyvumo darbe.
Lietuvos rajoninėse sveikatos priežiūros įstaigose kvalifikuotų, inovatyvaus mąstymo ir gabių sveikatos priežiūros specialistų stinga jau ilgą laiką dėl šių įstaigų nepatrauklumo ne tik geografine prasme, bet ir dėl jose egzistuojančio sustabarėjusio personalo valdymo, kai neskatinamas darbuotojų iniciatyvumas, nebendradarbiaujama siekiant bendro įstaigos tikslo, išskiriamos tik tam tikros darbuotojų grupės kaip itin pageidaujamos ir reikalingos kitų, ne taip labai reikalingų, personalo grupių atlyginimų sąskaita. Akcentuojama tyrėjų problema: tokių įstaigų vadovų – vadybininkų ir lyderių, gebančių personalą motyvuotai telkti siekti bendrų tikslų, – stygius išaiškėjo ir tiriamoje X rajono ligoninėje, kur tebeegzistuoja ir bandomas išlaikyti dar sovietmečiu taikytas darbuotojų skatinimo lygybės principas ir neskiriama dėmesio jų individualumui, motyvacijai efektyviau bendradarbiaujant išlaikyti ir plėtoti įstaigos veiklą. Personalo skatinimo ir motyvavimo priemonių tyrimas atskleidė praktikoje tebenaudojamus atskirus personalo valdymo proceso metodus, kurių būtina atsisakyti, siekiant išlaikyti ir plėtoti emigracijos bei visuomenės senėjimo procesus patiriančiame Lietuvos regione kokybiškai veikiančią sveikatos priežiūros įstaigą. Straipsnyje nagrinėjami Lietuvos rajoninių įstaigų sveikatos priežiūros darbuotojų skatinimo ir motyvavimo būdai, įstaigos administracijos ir likusių medicinos darbuotojų santykių kokybė, daromos prielaidos apie priežastis, užkertančias kelią jauniems medikams įsidarbinti rajoninėse Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose.

Autorių biografijos

Živilė Juodišiūtė, Pravieniškių pataisos namų - atvirosios kolonijos Socialinės reabilitacijos skyrius
specialistė
Jurgita Vorevičienė, Kauno technologijos universitetas

KTU VPAI Sociologijos doktorantė

ILK Socialinės gerovės katedros lektorė

Paskelbtas
2016-11-23
Kaip cituoti
Juodišiūtė, Živilė, & Vorevičienė, J. (2016). Rajoninių Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų medicinos personalo skatinimo ir motyvavimo priemonių tyrimas. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 1(45), 6-14. https://doi.org/10.21277/jmd.v1i45.49
Skiltis
Socialiniai mokslai