Moterų, auginančių vaikus, sunkumai derinant šeimą ir karjerą

  • Kristina Bielskytė
  • Jurgita Smilgienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai karjera ir šeima, moterys, auginančios mažamečius vaikus

Santrauka

Šeimos ir karjeros derinimas – kiekvienam žmogui aktuali problema, tačiau dažniausiai su tuo susiduria moterys, auginančios vaikus. Visuomenėje tebevyrauja stereotipas, kad moteris turi aukotis dėl šeimos. Išanalizavus mokslinę ir metodinę literatūrą išsiaiškinta, kad moterims, auginančioms vaikus, karjeros derinimą sunkina šie veiksniai: 1) profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo konfliktas; 2) karjeros pertrūkiai; 3) nelankstus vaikų priežiūros organizavimo pobūdis; 4) lyčių vaidmenys (lyties diskriminacija); 5) darbdavių požiūris į reprodukcinio amžiaus moteris.
Tyrimo tikslas
ištirti, kokių sunkumų kyla moterims, auginančioms vaikus ir derinančioms šeimą ir karjerą. Tyrimo duomenys buvo rinkti taikant pusiau struktūruoto interviu metodą. Interpretuojant duomenis naudotasi turinio analizės metodu. Taikyta tikslinė informantų atranka (tyrimo dalyvės – penkios moterys, auginančios vaikus ir derinančios šeimą ir karjerą). Empirinio tyrimo rezultatai liudija, kad didžiausias sunkumas moterims yra profesinio ir asmeninio gyvenimo derinimo konfliktas. Sunkumus lemiančios priežastys dažniausiai yra šios: laiko stoka, darbdavių nesupratingumas ir namų rutina, sąlygojanti socialinių ir profesinių įgūdžių stoką. Dermės sėkmę lemia vaidmenų kaita ir tolygus darbo ir pareigų pasidalijimas šeimoje. Moterys akcentuoja, kad valstybės politika nėra orientuota į pagalbą moterims, norinčioms derinti šeimą ir karjerą.

Autorių biografijos

Kristina Bielskytė
Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetas.
Edukologijos studijų programos bakalaurė
Jurgita Smilgienė, Šiaulių universitetas
Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto lektorė, daktarė
Paskelbtas
2016-11-25
Kaip cituoti
Bielskytė, K., & Smilgienė, J. (2016). Moterų, auginančių vaikus, sunkumai derinant šeimą ir karjerą. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(46), 6-11. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i46.54
Skiltis
Socialiniai mokslai