Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis ugdymo(si) reikšmingumas mokymosi visą gyvenimą kontekste

  • Goda Stonkuvienė Vilniaus lopšelio-darželio "Pipiras" vyr. auklėtoja
Prasminiai žodžiai ikimokyklinis ugdymas, mokėjimas mokytis, Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentai

Santrauka

Šiuolaikiniame, vis labiau globalizacijos veikiamame pasaulyje žmogui būtina greitai prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių aplinkos sąlygų. Vykstantys pokyčiai skatina nuolatinį ir nenutrūkstamą visuomenės ir asmens tobulėjimo procesą. Norint užtikrinti, kad šis procesas vyktų sklandžiai, labai svarbios tampa mokymosi visą gyvenimą nuostatos. Kiekvienas žmogus turėtų sugebėti mokytis individualiai, analizuoti, reflektuoti savo patirtį, siekti profesinių žinių. Kad šis procesas būtų sistemingas ir nuoseklus, individui būtina gerai įvaldyti mokėjimo mokytis įgūdžius ir šiuos įgūdžius pradėti ugdyti jau ikimokykliniame amžiuje. Ikimokyklinio amžiaus prioritetas mokymosi mokytis visą gyvenimą kontekste išryškinamas daugelyje Europos Sąjungos dokumentų; tai akcentuojama ir šiandienos Lietuvoje parengtų dokumentų, apimančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tekstuose. Remiantis analizuotais Lietuvos švietimo politikos dokumentais galima teigti, jog tiesiogiai ikimokyklinio ugdymo etapas mokymosi mokytis kontekste menkai akcentuojamas, tačiau šio etapo reikšmingumą galima identifikuoti aptariant visų švietimo lygių svarbą, kai kalbama apie asmens poreikį ir mokėjimą mokytis visą gyvenimą. Atliktų Europos Sąjungos ir Lietuvos dokumentų analizė sudaro galimybę imtis išsamesnės mokėjimo mokytis ikimokykliniame ir (ar) priešmokykliniame ugdymo etape analizės teoriniu ir praktiniu lygmenimis, siekti kokybiškesnio mokėjimo mokytis ugdymo(si) įgyvendinimo.

Paskelbtas
2016-11-25
Kaip cituoti
Stonkuvienė, G. (2016). Ikimokyklinio amžiaus vaikų mokėjimo mokytis ugdymo(si) reikšmingumas mokymosi visą gyvenimą kontekste. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 2(46), 41-48. https://doi.org/10.21277/jmd.v2i46.58
Skiltis
Socialiniai mokslai