Netradicinių studentų patirtinio mokymosi teorinės įžvalgos

  • Daiva Treinienė MRU
Prasminiai žodžiai Netradiciniai studentai, patirtinis mokymasis, koncepcija

Santrauka

Netradiciniais studentais įvardijami asmenys, pasirinkę netradicinį atėjimo į aukštojo mokslo studijas kelią. Esminiai kriterijai, vienijantys šią studentų grupę, yra tai, kad tai yra suaugę ir turintys didelę patirtį studentai. Patirtinis mokymasis straipsnyje apibūdinamas remiantis užsienio autorių teoriniais ir metodologiniais teiginiais. Apibrėžiant patirtinį mokymąsi, išskiriami pagrindiniai kriterijai, atskleidžiantys išsamesnę šio mokymosi metodo sampratą. Straipsnyje aprašomas patirties vaidmuo netradicinių studentų mokymosi procese. Išsamiai pateikiama patirtinio mokymosi koncepcija, patirtinio mokymosi etapai, elementai, ciklai. Straipsnyje keliamas klausimas, kokios teorinės įžvalgos būdingos netradicinių studentų patirtiniam mokymuisi? Tyrimo objektas – netradicinių studentų patirtinis mokymasis. Tyrimo tikslas – atskleisti netradicinių studentų patirtinio mokymosi teorines įžvalgas. Tyrimo metodai: literatūros apžvalga, analizuojant ir išgryninant teorinius patirtinio mokymosi aspektus mokslo šaltiniuose bei pateikiant patirtinio mokymosi teorinių įžvalgų apibendrinimus. Pagrindinės išvados: mokymasis iš patirties suprantamas kaip modelis, metodika ar metodas. Tai mokymasis veikiant, t. y. mokymasis iš patirties arba per patirtį, leidžiantis plėtoti, ugdyti ir perkelti žinias, įgūdžius, gebėjimus, mąstymo būdą iš vieno mokymosi konteksto į kitą. Patirtinis mokymasis suteikia studentams galimybę studijų procese taikyti jau sukauptą patirtį, o realiame gyvenime pritaikyti tai, ką jie sužino studijuodami. Patyrimu grįstoje mokymosi aplinkoje netradiciniai studentai teikia pirmumą aktyvaus mokymosi metodams.

Paskelbtas
2017-07-03
Kaip cituoti
Treinienė, D. (2017). Netradicinių studentų patirtinio mokymosi teorinės įžvalgos. Jaunųjų Mokslininkų Darbai, 47(1), 46-52. https://doi.org/10.21277/jmd.v47i1.92
Skiltis
Socialiniai mokslai