Leidybos etika

REDAKTORIAI IR REDAKTORIŲ KOLEGIJA

 • Savo veikloje vadovaujasi teisingumo, sąžiningumo, garbingumo ir nešališkumo principais.
 • Prižiūri, ar autoriai laikosi kūriniui keliamų reikalavimų pagal dokumentų rengimo ir įforminimo reikalavimus, siekiant, kad spaudiniai atitiktų aukščiausios kokybės reikalavimus.
 • Sprendžia, ar publikuoti kūrinį, remdamiesi tik jo svarba mokslui, originalumu, aiškumu ir atitiktimi leidinio tematikai, nepažeisdami mokslinių tyrimų etikos, nepriklausomai nuo autoriaus politinių įsitikinimų, institucinės priklausomybės, lyties, tautybės, religijos ir kt.
 • Garantuoja kūrinių konfidencialumą, t. y. neperduoda pateiktų rankraščių arba paskirų dalių asmenims, kurie nėra įtraukti į recenzavimo ir leidybos procesą.
 • Garantuoja aklą (angl. single/double-blind) recenzavimą ir skiria recenzentus, pripažintus tos srities mokslininkus, vadovaudamiesi profesionalumo principu ir etinėmis nuostatomis, užkertančiomis kelią bet kokiems galimiems akademinio nesąžiningumo atvejams.
 • Sudaro galimybes publikuoti taisymus, paaiškinimus ir atsiprašymus, kai tai būtina.

RECENZENTAS

 • Sutinka recenzuoti kūrinius, kurių tematika atitinka jo kompetenciją ir su kurių autoriais nėra interesų konflikto.
 • Laikosi pagrindinių akademinės etikos normų: konfidencialumo, nepiktnaudžiavimo savo įtaka priimant sprendimus, akademinio bendravimo normų ir taisyklių, lygių galimybių principo.
 • Per redaktorių nustatytą terminą raštu pateikia recenziją ir aiškią rekomendaciją.
 • Informuoja redaktorių kolegiją apie įtariamus nesąžiningo citavimo atvejus, rėmimąsi anksčiau publikuotais tekstais, kurių autoriai nėra nurodomi, plagijavimą, tyrimų falsifikavimą, vertina autorių nurodytų šaltinių tikslumą ir patikimumą.

AUTORIUS

 • Teikia spausdinti mokslui vertingą, originalią, nei ištisai, nei dalimis anksčiau nepublikuotą medžiagą. Jei rankraščio arba tyrinėjimų medžiagos dalis jau buvo publikuota, autorius turi aiškiai nurodyti, kuri dalis ir kokiame leidinyje buvo publikuota. Nurodydamas literatūros šaltinius, autorius parodo, kokiais kitų mokslininkų teiginiais, idėjomis, metodais buvo pasinaudota.
 • Teikdamas rankraštį garantuoja, kad tuo pačiu metu tas pats tekstas nėra pateiktas recenzuoti kitam leidėjui, ir pripažįsta, kad tai yra laikoma šiurkščiu etikos pažeidimu.
 • Pasirašo autorių garantinį raštą dėl spaudai pateikiamo kūrinio.
 • Taiso kūrinį atsižvelgdamas į pagrįstas recenzentų pastabas per redaktorių skirtą laiką arba motyvuotai paaiškina, kodėl į pastabas neatsižvelgta.