Prisijungti ar Registruotis, kad pateiktumėte straipsnį.

Nurodymai autoriui

1. Bendrieji reikalavimai

 1. Leidinyje „Socialiniai tyrimai/Social Research“ publikuojami įvairių socialinių mokslų krypčių tyrimų pagrindu parengti straipsniai, nagrinėjantys socialiniuose moksluose aktualius socialinius procesus bei fenomenus. Leidinyje publikuojami empiriniai ir teoriniai straipsniai, kurie papildo įvairių socialinių mokslų krypčių mokslo žinias, pateikia originalių mokslinių tyrimų rezultatų, plečia bei gilina įvairių socialinių mokslų krypčių objektų pažinimą.
 2. Straipsniai turi buti ruošiami pagal socialinių mokslų bendruosius tarptautinius reikalavimus mokslinėms publikacijoms.
 3. Straipsnyje turi būti suformuluotas mokslinio tyrimo tikslas, pagrįsta straipsnyje sprendžiama socialiniams mokslams aktuali mokslinė problema, pateikiant jos ištirtumo laipsnį mokslinėje literatūroje, pateikti ir pagrįsti tyrimų rezultatai.
 4. Straipsnyje iškelta mokslinė problema turi būti analizuojama remiantis moksline literatūra bei naujausiomis mokslinių tyrimų publikacijomis, pateikiant nuorodas į juos tekste ir pačius šių autorių darbus literatūros sąraše. Visa sąrašo literatūra (ne mažiau 20) turi turėti nuorodas tekste.
 5. Straipsniai publikuojami tik anglų kalba. Tekstas turi atitikti kalbos ir rašto kultūros reikalavimus.
 6. Straipsnio apimtis – 5–15 psl.
 7. Straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka ir vadovaujantis tokiais reikalavimais:
 • Straipsnio pavadinimas (trumpas, bet informatyvus, atspindintis straipsnio esmę).
 • Autorių vardai ir pavardės, darbovietė, jos adresas, autorių elektroninio pašto adresai.
 • Anotacija (apie 500 spaudos ženklų) originalo kalba, trumpai nusakanti straipsnio turinį.
 • 3–6 pagrindiniai žodžiai originalo kalba.
 • Įvadas (apibrėžiama mokslinė problema bei aktualumas, nurodomas tyrimo objektas bei tikslas, atskleidžiamas problemos ištirtumo lygis mokslinėje literatūroje, įvardijami tyrimo metodai).
 • Teoriniai tyrimo pagrindai* (įrašant straipsnio dalies pavadinimą) (pristatomos teorijos ir konceptai, kuriais remiamasi atliekant tyrimą, atskleidžiamos tyrimo sąsajos su kitais panašaus pobūdžio moksliniais tyrimais).  
 • Tyrimo metodika* (aprašomi naudoti tyrimo metodai, apibūdinami tyrimo instrumentai, pristatoma tyrimo imtis, tyrimo etapai, nurodomos metodologiškai reikšmingos duomenų rinkimo ir analizės procedūros).  
 • Tyrimo rezultatų arba mokslinės problemos analizė (pateikiami tyrimo rezultatai, jų analizė, atliekama mokslinės problemos analizė).
 • Išvados / Apibendrinimas / Diskusija (pateikiamos glaustos ir struktūrizuotos išvados, apibendrinimai, atspindintys užsibrėžtą straipsnio tikslą, rezultatų aptarimas, interpretacija, santykis su kitų mokslininkų darbais).
 • Literatūra (reikalavimai literatūros sąrašui pateikti šio dokumento pabaigoje).
 • Santrauka ir raktiniai žodžiai lietuvių, vokiečių, prancūzų, rusų kalba (ne mažiau kaip 5000 spaudos ženklų). Santraukoje kita nei anglų kalba turi būti atspindėta straipsnyje keliama mokslinė problema, tyrimo metodika (empiriniam tyrimui), pagrindiniai rezultatai bei išvados.

 * Straipsnio dalys, būtinos empirinio tyrimo pagrindu rengiamiems straipsniams.

 2. Reikalavimai teksto pateikimui

 Straipsnio tekstas renkamas A4 formato (210 x 297 mm) lape vieno tarpo tarp eilučių intervalu „Times New Roman“ šriftu viena skiltimi. Paraštės 2 x 2 x 2 x 2 cm. Straipsniai turi būti parengti „Microsoft Windows“ operacinės sistemos „Microsoft Word“ tekstų rengimo sistema (ne senesne kaip 2003 m. versija). Straipsnio tekstas turi būti maketuojamas pagal šiuos reikalavimus:

Straipsnio pavadinimas (šrifto dydis 14, paryškintasis)

Autoriaus Vardas Pavardė1, autoriaus Vardas Pavardė2 (šrifto dydis 12, paryškintasis)

1Pirmojo autoriaus darbovietė, jos adresas (šrifto dydis 10, normalus pasvirasis)

Pirmojo autoriaus el. pašto adresas (šrifto dydis 10, normalus pasvirasis).

2Antrojo autoriaus darbovietė, jos adresas (šrifto dydis 10, normalus pasvirasis)

Antrojo autoriaus el. pašto adresas (šrifto dydis 10, normalus pasvirasis).

Anotacija (šrifto dydis 11, paryškintasis)

Anotacijos tekstas – šrifto dydis10, normalus, pirmos eilutės įtrauka 0,6 cm.

Pagrindiniai žodžiai (šrifto dydis 10, paryškintasis, eilutės įtrauka 0,6 cm): patys žodžiai rašomi šrifto dydis 10, normalus.

Įvadas ir kiti sekantys straipsnio struktūrinių dalių pavadinimai (šrifto dydis 12, paryškintasis)

Tekstas skyrelių viduje – šrifto dydis 11, normalus, pirmos eilutės įtrauka 0,6 cm.

Literatūra (šrifto dydis 10, paryškintasis)

1. ........

2..........

Autoriaus Pavardė, Vardo pirmoji raidė (šrifto dydis 10, normalus)

Straipsnio pavadinimas anglų arba kita nei straipsnio originalas užsienio kalba (10 šrifto dydis, paryškintasis)

Santrauka / Summary (šrifto dydis 10, normalus)

Santraukos tekstas anglų / vokiečių  /rusų / prancūzų kalba – šrifto dydis 10, normalus, pirmos eilutės įtrauka 0,6 cm.

Pagrindiniai straipsnio žodžiai anglų kalba (šrifto dydis 10, paryškintasis pasvirasis, pirmos eilutės įtrauka 0,6 cm): patys žodžiai rašomi šrifto dydis 10, normalus.

Lentelių pateikimas

Lentelės tekste numeruojamos arabiškais skaitmenimis. Numeris ir žodis „lentelė“ rašo­mi prie dešinės teksto paraštės, o lentelės pava­di­ni­mas rašomas 11 dydžio paryškintuoju šriftu centruotai naujoje pastraipoje. Tekstas lentelėje rašomas taip: šrifto dydis 10, normalus. Lentelės įforminimo pavyzdys:

1 lentelė

Lentelės pavadinimas

Nr.

Klausimas

A grupė

B grupė

1.

Tekstas 1

5

8

2.

Tekstas 2

7

3

 

 

 

 

 Šaltinis:

Pateikiant lentelę arba jos dalį, publikuotą kitame šaltinyje, po ja būtina nurodyti originalaus šaltinio bibliografinį aprašą 10 dydžio šriftu. Jei pateikiama originali kito autoriaus sudaryta lentelė, būtina nurodyti puslapio numerį.

Paveikslų pateikimas

Tekste pateikiami paveikslai numeruojami arabiškais skaitmenimis. Po pa­veikslu 11 dydžio paryškintuoju šriftu rašomas paveikslo numeris ir sutrumpintas žodis „pav.“, po to 11 dydžio normaliu šriftu – paveikslo pava­dinimas. Pvz.,

  A

  B                 C

 

1 pav. Paveikslo pavadinimas

Šaltinis:

Visų straipsnyje pateiktų paveikslų tekstas turi būti vienodo šrifto. Šriftas neturėtų būti per smulkus, kad jį būtų galima lengvai įskaityti. Paveikslus reikia parengti taip, kad leidykla galėtų keisti šriftą. Paveikslai, grafikai pateikiami nespalvoti. Pateikiant kito autoriaus originalų ar adaptuotą paveikslą, po paveikslo pavadinimu būtina pateikti originalaus šaltinio bibliografinį aprašą 10 dydžio šriftu. Jei pateikiamas originalus kito autoriaus paveikslas, būtina nurodyti puslapio numerį.

 Reikalavimai nuorodoms į tekste cituojamus šaltinius

Citavimo atvejai

Pavyzdys

Vieno autoriaus nuoroda tekste – (Autoriaus pavardė, metai), Autoriaus pavardė (metai)

Studijoje (Pavardenis, 2009) nustatyta, jog...

Pavardenio (2009) nuomone...

Nuoroda į kelių autorių skirtingus šaltinius atskiriama kabliataškiu

Mokslo darbuose (Pavardenis, 2009; Pavardenytė, 2010; Pavardenauskas, 2008) siūloma...

Pavardenio (2009) ir Pavardenytės (2010) darbuose...

Kai autorių yra trys ir daugiau

 

Minint pirmą kartą – Pavardenis, Pavardenytė ir Pavardenė (2010)

toliau tekste – Pavardenis ir kt. (2010) / Pavardenis et al. (2010) (angliškame variante).

Kai šaltinis neturi autoriaus arba autorius yra organizacija

Yra nustatyta (Lietuvos statistikos departamentas, 2008), jog ....

Jei nenurodytas autorius, o šaltinio pavadinimas ilgas

..pelnas išaugo (Įmonės finansiniai rodikliai…, 2007)

To paties autoriaus skirtingos publikaci­jos, išleistos tais pačiais metais

Šios nuomonės laikėsi keletas mokslininkų (Pavardenis, 2005a, 2005b, 2005c; Pavardenienė, 2008a, 2008b)

Pateikiant tikslią kito autoriaus darbo citatą iki 40 žodžių

„mokymasis yra pastovus procesas“ (Pavardenė ir Pavardenis, 2008, p. 156)

Kai cituojamas įstatymas ar kitas dokumentas iš leidinio „Valstybės žinios“

Žin., 2008, Nr. 48-1857.

Jeigu tekste naudojamas antrinis šaltinis

 

Pavardenis (2008), cituojamas Pavardenytės (2010), nustatė....

Pastaba: literatūros sąraše pateikiama antrinio šaltinio (Pavardenytės, 2010) bibliografija.

Reikalavimai literatūros sąrašui

Literatūros šaltinių bibliografiniai aprašai patei­kiami šaltinių originalo kalba. Pirmiausia abėcėlės tvarka vardijami šaltiniai lotyniško šrifto kalbomis (pvz., lietuvių, anglų), po to – kitų šriftų kalbomis (pvz., rusų). Būtina plačiai naudoti ISI (http://www.isinet.com/isi/) cituojamus literatūros šaltinius.

Sudarantant literatūros sąrašą rekomenduojama vadovautis šiais pavyzdžiais:

1. Periodiškai leidžiamas šaltinis

Perry, J. L., Brudney, J. L., Coursey, D., Littlepage, L. (2008). What drives morally committed citizens? A study of the antecedents of public service motivation. Public Administration Review, 68 (3), 445–458.

2. Neperiodiškai leidžiamas šaltinis

Zakarevičius, P., Kvedaravičius, J., Augustauskas, T. (2004). Organizacijų vystymosi paradigma. Monografija. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla.

Gregory, G., & Parry, T. (2006). Designing brain-compatible learning (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin.

3. Redaktorių ar sudarytojų parengtas neperiodinis šaltinis

Mayo, E., Moore, H. (Eds.). (2002). Building the Mutual State: Findings from Virtual Thinktank. London: New Economics Foundation.

4. Straipsnis dienraštyje

Čerkauskas, M. Europos Sąjungos parama Lietuvai. (2009, sausio 21). Lietuvos rytas, p.16.

5. Šaltinis, kurios autorius – organizacija

Statistikos departamentas (2008). Lietuvos statistikos metraštis. Vilnius: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.     

6. Šaltinis be autoriaus ar redaktoriaus

Lietuvos Respublikos Konstitucija (2008). Vilnius: Registrų centras.

7. Straipsnis ar skyrius kitų autorių neperiodiniame šaltinyje

Rodie, A. R., Kleine, S. S. (2000). Customer Participation in Services Production and Delivery. In Swartz, T.A. & Iacobucci, D. (Eds.), Handbook of Services Marketing and Management (111-125). Beverley Hills, California: Sage Publications.

8. Skyrelis enciklopedijoje

Aukštasis mokslas (2002). Visuotinė Lietuvių enciklopedija (T. 1, p. 232). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Smith, M. K. (2007). Social capital. The encyclopedia of informal education. http://www.infed.org/biblio/social_capital.htm.

9. Pranešimas, straipsnis ar skyrius, publikuotas konferencijos medžiagoje

Juozaitienė, L., Žičkienė, S. (2007). Collective Investment Undertakings and Their Place in Financial Market of Lithuania. 3rd International Conference on Business, Management and Economic: E-Conference Proceedings: [elektroninis išteklius], (1-17). Izmir: Yasar University.

10. Daktaro disertacija

Skunčikienė, S. (2008). Imitacinių verslo žaidimų taikymo vertinimas besimokančioje organizacijoje (daktaro disertacija, Vytauto Didžiojo universitetas).

11. Internetiniai šaltiniai

Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje 2007 m. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Prieiga per internetą: http://www.stat .gov.lt/lt/news/view/?id=2899.

12. Teisės aktai ir kiti norminiai dokumentai

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas. Valstybės žinios. 2000, Nr. 58–1704.

Paaiškinimas: pirmas skaitmuo – „Valstybės žinių“ numeris, antras skaitmuo – publikacijos numeris. Analogiškai pateikiami įvairūs ministrų įsakymai, merų potvarkiai ir pan.

Rengiant straipsnį, rekomenduojama susipažinti su leidinio straipsnių pavyzdžiais adresu http://su.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=1412&Itemid=17354&lang=lt

 
 INFORMATION ABOUT AUTHORS

Example:

 Author’s name, surname: Name Surname

Academic degree and name: Doctor of Social Sciences, Associate Professor

Workplace and position: XX University, YY Faculty, Head of ZZ Department

Research interests: Methodology of Social Research, Information and Communication Technologies

Telephone and e-mail address: +370 123 45678, name.surname@institution.eu