Lietuvos ūkio specializacijos plėtojimo aspektai globalizacijos sąlygomis

  • Brigita Šidlauskaitė-Riazanova Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas
  • Algirdas Miškinis Vilniaus universitetas, Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas
Prasminiai žodžiai ūkinė veiklos specializacija, sąnaudų-išeigos modelis, ekonominiai ryšiai

Santrauka

Ūkinės veiklos specializacija yra svarbus rodiklis, leidžiantis identifikuoti ūkinės veiklos plėtros potencialą tam tikrose šalyse ar regionuose. Išaugus ekonominei integracijai ir tarptautinei konkurencijai, Lietuvai ūkio specializacijos tema išlieka itin aktuali kaip vienas iš būdų identifikuoti potencialiai perspektyvius ūkio sektorius, siekiant įvertinti galimybes įsitvirtinti tam tikrų pažangių produktų gamyboje. Straipsnyje nagrinėjamos ekonomikos teorijos, atskleidžiančios požiūrio į ūkio specializaciją transformaciją, vertinami sąnaudų-išeigos modelio pagrindu apskaičiuoti Lietuvos ekonominiai ryšiai, nagrinėjami praktiniai ūkinės veiklos specializacijos skatinimo priemonių ES šalyse pavyzdžiai.

Paskelbtas
2019-12-31
Skiltis
Mokslo darbai