Interesų grupių įtaka formuojant atsinaujinančios energetikos viešąją politiką Lietuvoje 2008–2018 m.

  • Jaunius Jatautas Mykolo Romerio universitetas
  • Andrius Stasiukynas Mykolo Romerio universitetas
Prasminiai žodžiai viešoji politika, interesų grupė, atsinaujinančios energetikos sektorius, interesų grupių įtaka

Santrauka

Interesų grupės vaidina svarbų vaidmenį formuojant viešąją politiką atsinaujinančios energetikos srityje, tačiau ne visos veiklos yra rezultatyvios (pvz., ne visos siūlomos įstatymo pataisos yra priimamos) ir daro įtaką sektoriaus veiklai. Straipsniu siekiama ištirti atsinaujinančios energetikos sektoriuje veikiančias interesų grupes ir jų veiklos įtaką viešosios politikos formavimui 2008–2018 m. Tyrimo metu buvo nagrinėti Seime registruoti teisės aktai bei jų pakeitimai; interesų grupių dalyvavimas Seimo komitetų posėdžiuose; interesų grupių teikiami siūlymai, šių pateiktų siūlymų priėmimo dažnumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad aktyviausios teikiant įstatymų pataisas interesų grupės yra viešojo valdymo organizacijos ir jų asociacijos, Seimo nariai ir komitetai, verslo intereso grupės, mažiausiai aktyvios – visuomeninio intereso grupės; didžiausia įtaka išsiskyrė Seimo narių teikiami siūlymai.

Paskelbtas
2019-12-31
Skiltis
Mokslo darbai