Organizacijų transformacijos ir tinklai: sisteminė prieiga

  • Gvidas Petružis Šiaulių universitetas
  • Teodoras Tamošiūnas Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai organizacijos transformacija, organizacijų tinklas, smulkusis ir vidutinis verslas (SVV)

Santrauka

Straipsnyje siekiama apibendrinti organizacijų transformacijų ir tinklų mokslines teorijas. Išnagrinėti skirtingi moksliniai požiūriai į organizacijos transformacijas, išskirti keturi organizacijos transformacijų tipai. Akcentuojama, kad organizacijų tinklai sudaro galimybes naudotis kitų tinklo narių ištekliais, geresnėmis sąlygomis kurti naujus produktus, įeiti į naujas rinkas. Atskleista, kad, siekdamos įsitvirtinti organizaciniame tinkle ir įgyti jame trūkstamų išteklių bei naujų organizacinių kompetencijų, smulkiojo ir vidutinio verslo įmonės susiduria su daugybe sudėtingų iššūkių, kuriuos įveikia tik sumanios, lanksčios ir į bendradarbiavimą orientuotos įmonės. Straipsnyje apibendrinta, kad tapdamos tinklo narėmis įmonės neišvengiamai turi atlikti ir savo organizacijos atitinkamas transformacijas, todėl organizacijų tinklų ir transformacijų mokslinės koncepcijos yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, tačiau šios sąsajos mokslinėje literatūroje dar nėra pakankamai išnagrinėtos.

Paskelbtas
2019-12-31
Skiltis
Mokslo darbai