Labai mažų ir mažų įmonių finansinių ataskaitų atitiktis verslo apskaitos standartų nuostatoms

  • Giedrė Balkytė Klaipėdos valstybinė kolegija
  • Milda Kvekšienė Klaipėdos valstybinė kolegija,
  • Lina Striaukaitė Klaipėdos valstybinė kolegija
Prasminiai žodžiai informacijos kokybė, finansinės ataskaitos, apskaitos politika, aiškinamasis raštas

Santrauka

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys rengiamas apibendrinant visų finansinių metų duomenis. Finansinės ataskaitos turi būti rengiamos laikantis finansinę atskaitomybę reglamentuojančių teisės aktų: LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir Verslo apskaitos standartų nuostatų. Finansinėse ataskaitose pateikiamos informacijos patikimumas svarbus įmonių valdytojams, investuotojams, kreditoriams ir kitiems informacijos vartotojams. Straipsnyje nagrinėjama labai mažų ir mažų įmonių finansinių ataskaitų rinkinių, pateiktų Visuotiniam akcininkų susirinkimui ir Juridinių asmenų registrui, sudėties atitiktis bei atskirų finansinių ataskaitų straipsnių atitikimas Verslo apskaitos standartų nuostatoms.

Paskelbtas
2020-12-06
Skiltis
Mokslo darbai