Funkcinio pajamų pasiskirstymo kitimo poveikio bendrajai paklausai empirinių tyrimų analizė

  • Justinas Statkus Šiaulių universitetas
  • Zita Tamašauskienė Šiaulių universitetas
Prasminiai žodžiai funkcinis pajamų pasiskirstymas, vartojimas, investicijos, eksportas, importas, bendroji paklausa

Santrauka

Nuo XX a. devintojo dešimtmečio pradžios labai pasikeitė pajamų pasiskirstymas. Ypač sumažėjo darbui tenkanti nacionalinių pajamų dalis visame pasaulyje. Nors yra atlikta daug tyrimų apie asmeninių pajamų pasiskirstymo pokyčius, funkcinio pajamų pasiskirstymo problema yra nepakankamai ištirta. Darbo užmokesčio pajamų dalies mažėjimas paskatino ekonomistų ir politikų diskusijas dėl darbo užmokesčio pajamų dalies apskaičiavimo, mažėjimo priežasčių, poveikio paklausai, ekonomikos augimui ir pajamų nelygybei. Straipsnyje analizuojami moksliniai tyrimai, kuriuose buvo vertintas funkcinio pajamų pasiskirstymo kitimo poveikis bendrajai paklausai. Aptariami pagrindiniai mokslininkų empiriniuose tyrimuose įtraukti bendrosios paklausos komponentes lemiantys veiksniai. Atskleidžiama, kuriose šalyse bendroji paklausa yra pelno, o kuriose darbo užmokesčio skatinama.

Paskelbtas
2020-12-06
Skiltis
Mokslo darbai